Engineering and Consulting
Computer Hardware and Software
Networking Training
Groupware and Connectivity
Fleet management
Tracking and Telemetric Solutions

Track PRO

(Programmatūra - Sekošana un Telemetrija)
  

...Ja Jus varat kontrolet, varat ari uzlabot!

Pateicoties musu risinajumam, pilna transportlidzeklu kontrole vel nekad nav bijusi tik vienkarša!

 

 

 

Funkcijas:

 • parbaudit transportlidzekla atrašanas vietu jebkura laika
 • maršrutu kontrole ko sastadijuši Jusu autovaditaji un ta optimizacija
 • faktiska atruma, degvielas paterina, darba laika kontrole dod iespeju pieklut un sanemt pilnigu kontroli par transportlidzeklu degvielas paterinu
 • kontrole un bridinajums izmantojot e-pastu vai sms, ja automašina iebrauc vai izbrauc arpus noteiktas zonas
 • bridinajuma sistema un bridinajums, lai atrisinatu problemu atraka veida
 • atskaišu sagatavošana
 • Jusu autoparka drošibas uzlabošana, informacija par transportlidzekla atrašanas vietu, pat tad, ja automašina ir nozagta
 • temperaturas kontrole transportlidzeklim, kas parvada saldetu produkciju

 

Ka strada Trackpro

 • Pec iekartas uzstadišanas uz automašinu un instalešanas saskana ar klienta vajadzibam, visa informacija par braukšanas atrumu, degvielas paterinu, darba laiku utt. regulari tika apstradata (vairakas reizes minute) un nosutita uz serveri;
 • Ši informacija klientam ir pieejama 24 stundas diena 7 dienas nedela. Nepieciešamas tikai ieiet majas lapa izmantojot pieškirtas paroles;
 • Majas lapa klients var redzet transportlidzekla atrašanas vietu un operativi organizet jebkadas darbibas un autovaditaja maršrutus;
 • Visa informacija glabajas serveri, bet sikaka informacija tiks ierakstita atskaites;

 

Luk daži piemeri, lai demonstretu ši risinajuma priekšrocibas.

 

 

Transporta Kompanija


Transporta kompanijai ir ne tikai precu piegades funkcija, kurai jabut drošai, bet aiz ta slepjas vesela sistema, kurai jabut precizi koordinetai jebkura laika. Veikt to bez kontroles sistemas ir gruts darbs.

Luk kam nepieciešams Trackpro

 1. Maršrutu kontrole: iespeja kontrolet maršrutus un katra autovaditaja atrašanas vietu realaja laika. Ši kontroles iespeja pieškir vairakas priekšrocibas - nobraukta attaluma optimizacija, pilna autoparka parvietošanas kontrole (aizliegto zonu škersošana vai neatlautie maršruti).
 2. Degvielas kontrole: lielaka dala no transporta izmaksam, saistas ar parmerigu degvielas paterinu. Pateicoties sensoriem, kas pieslegti katram transporta lidzeklim, bus iespeja sanemt precizus datus par patereto degvielu un saprast ka šis faktors ietekme Jusu uznemuma izmaksas – klus zinams, kurš no Jusu autovaditajiem brauc parak atri, vai ir kadas problemas degvielas tvertne, vai baka tiek iepildita visa degviela par kuru Jus maksajat. Turklat Jus varat generet atskaites par daudz sikaku degvielas paterinu.
 3. Braucieni uz arzemem: parvietojoties arzemes ir liela iespeja, ka autovaditajs aizbrauks pa nepareizo celu vai nobrauks no planota maršruta. Zinot informaciju par Jusu transporta lidzekla atrašanas vietu, ir iespeja koordinet šis darbibas. Iekarta pati ir spejiga izmantojot dažadas savienojuma metodes, atkariba no mobila operatora, pie kura esat izveidojis savienojumu, samazinot izmaksas par datu parraidi (tiek izveleti izdevigakie viesabonešanas nosacijumi).
 4. Kravas saturs: piegade, kas saistas ar precem, kuras atri var sabojaties prasa lielu uzmanibu, jo tas ir jaglaba attieciga temperatura. Iekarta lauj sekot lidzi kritiskajiem raditajiem, nosutot bridinajumu gadijuma, ja aizsargplombe ir bojata, garantejot Jums un klientam savlaicigu precu piegadi.
 5. Tieša sazina ar vaditaju: autovaditajs var sazinaties ar kontroles centru ar ierices palidzibu, kas ir uzstadita automašina, ka ari sanemt zvanus ar parasta mikrofona palidzibu.

 

Drošibas Agenturas

Apsardzes firmam ir jabut drošam, punktualam un savlaicigi jaspej reaget uz izsaukumiem. Reagešanas atrums ir galvena prasiba šaja darba. Trackpro piedava visas nepieciešamas funkcijas ši uzdevuma veikšanai.

 

 1. Transportlidzekla atrašanas vieta: transportlidzekla statusa un atrašanas vietas parbaude izmantojot izsekošanas pakalpojumus. Tas nodrošinas gan kontroli par jusu darbiniekiem, gan nogludinas konfliktus starp Jums un klientu, ja tadi radisies. Ja ir sudzibas par kavešanos vai atbalsta trukumu, Jums vienmer bus ieraksts par jusu autoparka parvietošanos un varesiet pieradit klientam taisnibu.
 2. Koordinacija: arkartas izsaukuma gadijuma, zino precizu objekta atrašanas vietu, tas laus jums samazinat reagešanas laiku, nodrošinot maksimalu efektivitati jebkura laika.
 3. Drošiba: iespeja ieviest dažadas drošibas proceduras, Jusu personala drošibai, sakot no SOS pogas, kas suta trauksmes signalu un beidzot ar bridinajumu signalu, ja piemeram autovaditajs parak ilgu laiku atrodas prom no automašinas. Iekartu universalu padara tas, ka ta lauj atrisinat daudzas problemas pec klienta pieprasijuma.
 4. Vesture (arhivs): registre visus maršrutus, ko nobraukusi automašina. Jebkura laika ir iespejams izsekot vai ir pielautas kludas.

Other Links